Våra priser

Vi har ett väletablerat anseende som en kundtillvand språkleverantör av hög kvalitet. Vi söker ständigt efter nya sätt att inte bara förbättra vår service, utan att utöka vår kundbas och optimera våra rutiner utan att på något sätt äventyra kvaliteten.

Med denna filosofi siktar vi på att ge våra kunder bättre värde genom att ge dem tillfälle att få bästa möjliga pris samtidigt som de får vår kvalitet och kundtjänst, något som inte alla professionella språkleverantörer tillhandahåller.
Fortlöpande återkoppling från våra kunder visar att våra tjänster är rimliga och konkurrensmässiga. Om ni har en billigare prisuppgift som kan jämföras under lika förutsättningar från andra professionella översättningsbyråer, är vi villiga att slå deras pris med 2 %.

Varför gör vi det?

Det är vårt mål att vara bäst både i fråga om kvalitet och beträffande omsättning, så att vi kan fortsätta att investera i den bästa personalen, infrastrukturen samt teknik och utrustning.

För att uppnå detta behöver vi era uppdrag och därför är vi villiga att göra något extra för att lyckas. Om ni vill veta hur det är att arbeta med ett företag som inte tar sina kunder för givna, kontakta oss då för mer information om hur ni kan skära ner era översättningskostnader genom vår Prismatchning.

Principer för översättningens exakthet

Principer för översättningens exakthet | översättning
modet på området växlar faktiskt ännu i denna dag Praktiken har utvisat att ett allmängiltigt svar inte kan ges på frågan om översättningens exakthet Eftersom översättningssituationerna är olika får översättaren lov att besvara frågan olika i olika fall och kanske rent av olika i olika partier av sin översättningstext Översättaren bör vid uppgörandet av sitt principprogram ställa sig följande mångdelade fråga Hur exakt eller fritt bör eller behöver jag med

 

att njuta av den eleganta språkformen Läsaren är givetvis inte intresserad av översättningens exakthet på samma sätt som t ex en översättnings eller språkforskare kunde vara I de allra flesta fall förblir översättningen en dold översättning House 1977 Ingo 1991a 244 f dvs en text som inte ens avslöjar att den uppkommit genom översättning När vi ser på översättningen som en text i allmänhet utan att ta ställning till dess

översättningen

I de allra flesta fall förblir översättningen en dold översättning House 1977 Ingo 1991a 244 f dvs en text som inte ens avslöjar att den uppkommit genom översättning När vi ser på översättningen som en text i allmänhet utan att ta ställning till dess exakthet ingår i översättarens principprogram en skyldighet att producera text som är i ordning beträffande alla fyra ansvars områden Grammatisk struktur målspråksnormer Språklig varietet stil osv Semantik betydelse Pragmatik fungerande text och situationella faktorer

Översättare brukar inte anses som några större beslutsfattare Lekmän har ofta den uppfattningen att översättning i mångt och mycket är något automatiskt när det står på ett visst sätt i källtexten så har detta även en uttryckligen en självklar motsvarighet på målspråket

Översättning skulle då närmast vara att man helt enkelt skriver ut texten på det andra språket Så här enkelt är det ju förstås inte det vet var och en som någon gång fått den otacksamma uppgiften att s a s i förbifarten skriva ut en text på ett annat språk I själva verket innebär ju översättning en många gånger både djupgående och radikal omvandlingsprocess som berör både textens form och innehåll Sett ur denna synvinkel är översättaren den som fattar de viktiga besluten om hur denna omvandlingsprocess skall genomföras i varje enskilt fall

Med tanke på översättningens kvalitet är det givetvis viktigt att de otaliga avgöranden översättaren fattar under sitt arbete inte fattas slumpmässigt från fall till fall utan konsekvent utgående från sådana principiella synsätt som översättaren grundligt övervägt innan arbetet påbörjats I det senare fallet resulterar den förberedande textanalysen Ingo 1991a 94 i för varje enskilt översättningsuppdrag specifika allmänna riktlinjer en översättningsstrategi som här kallas för översättarens principprogram I det följande skall jag försöka skissera

översätt

är översättaren den som fattar de viktiga besluten om hur denna omvandlingsprocess skall genomföras i varje enskilt fall Med tanke på översättningens kvalitet är det givetvis viktigt att de otaliga avgöranden

översättaren fattar under sitt arbete inte fattas slumpmässigt från fall till fall utan konsekvent utgående från sådana principiella synsätt som översättaren grundligt övervägt innan arbetet påbörjats I det senare fallet resulterar den förberedande textanalysen Ingo 1991a 94 i för varje enskilt översättningsuppdrag specifika allmänna riktlinjer en översättningsstrategi som här kallas för översättarens principprogram I det följande skall jag försöka skissera grundstrukturen i ett dylikt principprogram för översättare

Man kan givetvis angripa uppgiften på många sätt och ur många synvinklar Till exempel den så kallade skopos teorin Reiss Vermeer 1984 är i själva verket ett slags principprogram där textens funktion dess syfte och användningssituation samt avsändarens och mottagarens inbördes relation till varandra lyfts fram som den ledande tanken

Min skiss till principprogram står inte i någon skarp konflikt med grundsynen i skopos teorin men jag önskar betydligt kraftigare betona problematiken kring de språkliga strukturerna och deras användning i olika situationer Språket är ju översättarens viktigaste arbetsredskap Det är via källspråket och dess strukturer han eller hon tillägnar sig både formen

översättning

översättning
angripa uppgiften på många sätt och ur många synvinklar Till exempel den så kallade skopos teorin Reiss Vermeer 1984 är i själva verket ett slags principprogram där textens funktion dess syfte och användningssituation samt avsändarens och mottagarens inbördes relation till varandra lyfts fram som den ledande tanken Min skiss till principprogram står inte i någon skarp konflikt med grundsynen i skopos teorin men jag önskar betydligt kraftigare betona problematiken kring de språkliga strukturerna och deras användning i olika situationer Språket är ju översättarens viktigaste arbetsredskap Det är via källspråket och dess strukturer han eller hon tillägnar sig både formen och innehållet hos det källspråk liga meddelande som skall översättas och det är via målspråkets strukturer som han eller hon uttrycker det aktuella budskapet i ny språklig dräkt på målspråket Strukturerna i källspråk och målspråk är och kan givetvis inte vara identiska men det väsentliga är att översättaren all tid är ansvarig för den relation som råder mellan dem

Därför bör över sättningsforskningen och speciellt översättarutbildningen kunna stöda översättaren ända nere på gräsrotsnivån där det gäller att behärska det konkreta språkmaterialet Det är där språk och översättningsforskning möts och kan stöda varandra http stratcore se

Principer för översättningens exakthet Written on Oct 14 2013 by admin in översätt I årtusenden har översättare producerat texter av mycket växlande exakthetsgrad och nästan lika länge har man diskuterat frågan om vilken exakthetsgrad man egentligen skall avkräva översättningar Smaken har varit olika och modet på området växlar faktiskt ännu i denna dag Praktiken har utvisat att ett allmängiltigt svar inte kan ges på frågan om översättningens exakthet Eftersom översättningssituationerna är olika får översättaren lov att besvara frågan olika i olika fall och kanske rent av olika i olika partier av sin

Översättaren

Översättare brukar inte anses som några större beslutsfattare. Lekmän har ofta den uppfattningen att översättning i mångt och mycket är något automatiskt: när det står på ett visst sätt i källtexten, så har detta även en — uttryckligen en — självklar motsvarighet på målspråket.

Översättning skulle då närmast vara att man helt enkelt “skriver ut” texten på det andra språket. Så här enkelt är det ju förstås inte, det vet var och en som någon gång fått den otacksamma uppgiften att s.a.s. i förbifarten skriva ut en text på ett annat språk. I själva verket innebär ju översättning en många gånger både djupgående och radikal omvandlingsprocess som berör både textens form och innehåll. Sett ur denna synvinkel är översättaren den som fattar de viktiga besluten om hur denna omvandlingsprocess skall genomföras i varje enskilt fall.

Med tanke på översättningens kvalitet är det givetvis viktigt att de otaliga avgöranden översättaren fattar under sitt arbete inte fattas slumpmässigt från fall till fall utan konsekvent utgående från sådana principiella synsätt som översättaren grundligt övervägt innan arbetet påbörjats. I det senare fallet resulterar den förberedande textanalysen (Ingo 1991a: 94) i för varje enskilt översättningsuppdrag specifika allmänna riktlinjer, en översättningsstrategi som här kallas för översättarens principprogram.

I det följande skall jag försöka skissera grundstrukturen i ett dylikt principprogram för översättare. Man kan givetvis angripa uppgiften på många sätt och ur många synvinklar.

Till exempel den så kallade skopos-teorin (Reiss & Vermeer 1984) är i själva verket ett slags principprogram där textens funktion, dess syfte och användningssituation samt avsändarens och mottagarens inbördes relation till varandra lyfts fram som den ledande tanken. Min skiss till principprogram står inte i någon skarp konflikt med grundsynen i skopos-teorin, men jag önskar betydligt kraftigare betona problematiken kring de språkliga strukturerna och deras användning i olika situationer.

Språket är ju översättarens viktigaste “arbetsredskap”. Det är via källspråket och dess strukturer han eller hon tillägnar sig både formen och innehållet hos det källspråk- liga meddelande som skall översättas, och det är via målspråkets strukturer som han eller hon uttrycker det aktuella budskapet i ny språklig dräkt på målspråket.

Strukturerna i källspråk och målspråk är och kan givetvis inte vara identiska, men det väsentliga är att översättaren all- tid är ansvarig för den relation som råder mellan dem. Därför bör översättningsforskningen och speciellt översättarutbildningen kunna stöda översättaren ända nere på gräsrotsnivån där det gäller att behärska det konkreta språkmaterialet. Det är där språk- och översättningsforskning möts och kan stöda varandra.